შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მარტყოფი, ვაზიანი
დრო: 2020-05-15 11:05:00

მიწის ფართობი: 15 440 კვ.მ

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 81.10.28.634

შეფასებულია: 280 320 ლარად

შენიშვნა: „საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი #81.10.28.634) განთავსებულია მოძრავი ნივთები, რომელიც პრივატიზებას არ ექვემდებარება“.

 

 

 

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

რუსთავი, გაგარინის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია
დრო: 2020-02-25 12:02:00

მიწის ფართობი: 38055.00 კვ.მ   

შენობა-ნაგებობები: #1, #2, #3, #4, #5, #6

საკადასტრო კოდი: 02.07.04.743

შეფასებულია:  1 567 518 ლარად

თბილისი, ჟორესის ქუჩა #13
დრო: 2020-02-06 10:31:03

მიწის ფართობი:  3507.00 კვ.მ.  

შენობა-ნაგებობები: #1 (ნანგრევი)

საკადასტრო კოდი 01.19.22.003.067

შეფასებულია:  308 397 ლარად

შენიშვნა: „მიწის ნაკვეთზე გადის დაურეგისტრირებელი ელექტრო გადამცემი ხაზი, თბილისი ენერჯის მოქმედი D=40მმ-იანი მიწისზედა გაზის მილსადენი და #01.00.287 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული წყლის მიწისქვეშა მილსადენი, რომელთა მიმართაც დასათვალისწინებელია მათთვის განსაზღვრული მოთხოვნები.

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს აეროპორტების შეზღუდვის ზონაში და მათზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობების განთავსება, რომელთა აბსოლიტური სიმაღლე საშუალო ზღვის დონიდან არ აღემატება  +524.7 მეტრს.“

 

 

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი უწერა
დრო: 2019-12-17 12:12:00

მიწის ფართობი: 22459.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: #1-#8

საკადასტრო კოდი: 88.09.22.107

შეფასებულია: 224 600 ლარად

შენიშვნა: „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება.

„საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №440 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“, მე-3 და მე-4 მუხლების მიხედვით დადგენილი აკრძალვები და მოთხოვნები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული წყალდაცვით ზოლში მოხვედრილ მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას.“

„საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი #88.09.23.180) განთავსებულია დასარეგისტრირებელი ელექტრო გადამცემი ხაზები, რომელთა მიმართებაში უძრავი ქონების შემძენი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილებით განსაზღვრული დაცვის ზონები.“

“საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან  307 კვ.მ.-ზე. რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება (მოიცავს სავალდებულო გზას).

თბილისი, ორხევის დასახლება, ახვლედიანის II ჩიხი
დრო: 2019-12-12 09:28:57

მიწის ფართობი:  2600 კვ.მ.  

შენობა-ნაგებობები: N1-N2-N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.16.001.063

შეფასებულია:  231 400 ლარად

შენიშვნა: „მიწის ნაკვეთი ხვდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისაგან შემზღუდველი შიდა ჰორიზონტალური ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში და მასზე დასაშვებია ისეთი შენობა-ნაგებობის განთავსება, რომლის აბსოლუტური სიმაღლე, საშუალო ზღვის დონიდან არ აღემატება +524 მეტრს. შესაბამისად, მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე საქართველოს საჰაერო კოდექსის შესაბამისად, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების დასაშვები სიმაღლეები.“

მიწის ნაკვეთზე გადის შპს „ახტელის“, სს „სილქნეტის“ ხაზოვანი ნაგებობა (საკომუნიკაციო ქსელი) და შპს „ჯივიპის“ ბალანსზე რიცხული წყალარინების D=300მმ-იანი და წყალსადენის D=150მმ-იანი ქსელები. ქონების მესაკუთრე ვალდებული იქნება დაიცვას აღნიშნული ქსელების მიმართ განსაზღვრული სანიტარული და სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნები.

ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა N1
დრო: 2019-06-19 16:06:00

მიწის ფართობი:   6278.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 03.05.28.177

შეფასებულია: 304 800 ლარად

შენიშვნა: “საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს რკინიგზის სიახლოვეს, შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმდს სს საქართველოს რკინიგზასთან.”

ქ. თბილისი, სამგორი
დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი:  26821.00  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3

საკადასტრო კოდი: 01.19.26.010.041

შეფასებულია: 746 277

შენიშვნა: „დასახელებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.19.26.010.041) გაედინება GWP - ის ბალანსზე რიცხული D=400 მმ - იანი ქსელი. აღნიშნული ქსელის მიმართ მესაკუთრის მიერ დაცული უნდა იყოს სამშენებლო წესებითა და ნორმებით გათვალისწინებული წყალსადენის სანიტარული უსაფრთხოების ზოლის მოთხოვნები“;

„საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე გადის ქვემო მაგისტრალური არხი, რომლის მიმართაც დაცული უნდა იყოს აღნიშნული არხის გასხვისების ზოლის პარამეტრები არხის პირიდან ორივე მხარეს 6-6 მეტრი.“

„მიწის ნაკვეთი ხვდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაბრკოლებებისაგან შემზღუდველი შიდა ჰორიზონტალური ზედაპირის გავრცელების ფარგლებში. მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე საქართველოს საჰაერო კოდექსის შესაბამისად, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების დასაშვები სიმაღლეები.“

ქალაქ სამტრედიაში, გამარჯვების ქ. #1-ის მიმდებარედ
დრო: 2019-03-25 12:03:00

მიწის ფართობი: 4671.00 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 34.08.48.146

შეფასებულია:  56100 ლარად

შენიშვნა: „მიწის ნაკვეთს კვეთს დაურეგისტრირებელი ხაზოვანი ნაგებობა, წყლის მილი, რომელზეც რეგისტრირებულია სერვიტუტის უფლება“

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელი ყანდაურა
დრო: 2019-01-25 16:01:00

მიწის ფართობი:  21032.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 55.06.62.190

შეფასებულია: 214 929 ლარად

შენიშვნა: საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს რკინიგზის სიახლოვეს, შესაბამისად მომავალმა მესაკუთრემ საქმიანობის განხორციელებისას აუცილებელია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #52 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნები და მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმოს სს საქართველოს რკინიგზასთან.

„საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეათანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გორელოვკა
დრო: 2018-12-24 10:54:14

მიწის ფართობი: 3507.00 კვ.მკვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 65.13.32.376

შეფასებულია: 23 745 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქუთაისი, ცახელის ქუჩა #2-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-12-13 14:26:58

მიწის ფართობი:  7546.00 კვ.მკვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 03.01.21.571

შეფასებულია: 246 000 ლარად

საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთიდან 313 კვ.მ. -ზე ვრცელდება სერვიტუტის უფლება;

საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს რკინიგზის სიახლოვეს, შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმდს სს საქართველოს რკინიგზასთან.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქუთაისი, თაბუკაშვილის ქ. #96-ის მიმდებარედ
დრო: 2018-12-13 14:12:00

მიწის ფართობი: 5390.00 კვ.მკვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 03.05.25.611

შეფასებულია: 285 700 ლარად

საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს რკინიგზის სიახლოვეს, შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა წინასწარ უნდა შეთანხმდს სს საქართველოს რკინიგზასთან.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG