შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარე სავარგულები
დრო: 2019-02-18 00:02:00

მიწის ფართობი: 15505.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 26.36.01.019

შეფასებულია: 92480 ლარად

შენიშვნა: 

მომავალი მესაკუთრის მიერ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე საქმიანობის პროცესში, დაცული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების, ტექნიკური რეგულაციების, აგრეთვე სხვა ნორმატიული დოკუმენტაციების, სახანძრო უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური წესების მოთხოვნები. მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა, მესაკუთრის მიერ წინასწარ უნდა იყოს განხილული სს „საქართველოს რკინიგზა“-ში.

მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია გამავალი წყლის საწრეტი არხები (დამშრობი არხები). აღნიშნულიდან გამომდინარე მესაკუთრის მიერ გათვალისწინებული უნდა იყოს გასხვისების ზოლების დაცულობა, საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის „სამელიორაციო სისტემების ნაგებობებისათვის მიწის ზოლებისა და ნაკვეთების მიჩენა-გასხვისების სამშენებლო ნორმების დამტკიცების შესახებ“ 30.06.2003 წლის #19 ბრძანების შესაბამისად. ასევე დაცული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წ. #409 და #440 დადგენილებით გათვალისწინებული შეზღუდვები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დრო: 2018-02-05 13:02:00

მიწის ფართობი:  2848.00   კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 27.06.52.542

შეფასებულია: 28 500 ლარად

ხობის რაიონი, სოფელი შუა ხორგა
დრო: 2016-08-12 17:40:20

მიწის ფართობი:  1796 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 875 კვ.მ. N2 - 62.1 კვ.მ. (წყლის ავზი).

საკადასტრო კოდი: 45.16.21.098 

შეფასებულია:  52 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მამათი
დრო: 2016-08-12 17:22:50

მიწის ფართობი:  3735.00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 - 1463.9 კვ.მ. N2 (ავზი) - 43.2 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  27.01.42.169

შეფასებულია: 148 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ფოთი, კოკაიას ქუჩა
დრო: 2016-08-12 17:08:00

მიწის ფართობი: 44 694 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  04.01.03.743

შეფასებულია: 3 797 500 ლარი

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალი სოფელი
დრო: 2016-08-12 16:34:56

მიწის ფართობი: 101287 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 45.01.24.014; 45.01.24.015; 45.01.24.016; 45.01.24.017; 45.01.24.018; 45.01.24.021

შეფასებულია: 506 600 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძველი სენაკი
დრო: 2016-08-12 14:08:00

მიწის ფართობი: 243528 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 35–ერთული შენობა ნაგებობა საერთო ფართით, 15634,25 კვ.მ. 

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია - არა, კანალიზაცია - კი, წყალი - კი, გაზი - არა

საკადასტრო კოდი: 44.04.29.311

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: შენობა–ნაგებობები სარეაბილიტაციოა, ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკა

შენიშვნა: მისასვლელი გზა ასფალტირებულია (სოფლის შიდა გზა)

შეფასებულია:2 158 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ლანჩხუთი, მუსხელიშვილის ქ. N 15
დრო: 2016-08-12 14:35:28

მიწის ფართობი: 5687 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: 2253,2 კვ.მ.

კომუნიკაციები: შესაძლებელი კომუნიკაციების ადგილზე მიყვანა

საკადასტრო კოდი: 27.06.57.020

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი ინტერნატის შენობა, საჭიროებს შეკეთებით სამუშაოებს.

შეფასებულია: 169 500 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG