შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

შემოსულია დაინტერესება

Interest Is Expressed

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2018-04-26 11:04:00

მიწის ფართობი:  33000.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 33.01.36.468

შეფასებულია:  231 000 ლარად

შენიშვნა: „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება.

„მიწის ნაკვეთს (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.19.16.002.152) კვეთს დასარეგისტრირებელი ელ. გადამცემი ხაზები. უძრავი ქონების მესაკუთრე მიწის ნაკვეთზე ინფრასტრუქტურის განთავსებისას ელ. გადამცემ ხაზებთან მიმართებაში ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილებით განსაზღვრული დაცვის ზონები.“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კვახჭირი
დრო: 2018-01-29 14:43:54

მიწის ფართობი:   7700.00  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 33.01.36.438

შეფასებულია:  61600  ლარად

შენიშვნა: „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება”

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღლაკი
დრო: 2016-08-12 14:08:00

მიწის ფართობი:  52 632  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი - 123 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 29.10.31.127 

შეფასებულია:  263 000 ლარად

მიწის ნაკვეთის ნაწილი მდბარეობს ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) ბალანსზე რიცხული 220 კვ სეგხ „სენაკი-1,2-„-ს (ს/კ 44.00.019; 44.00.020) N9-N11 ანძების შუალედში სადენების ქვეშ და ხაზის დაცვის ზონაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 სლის 24 დეკემბრია N366 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მოთხოვნები.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

მიმდინარეობს მონაცემების განახლება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თაბაგრები
დრო: 2016-08-12 13:46:48

მიწის ფართობი:  10 881 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  38.06.36.226

შეფასებულია: 87 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კაცხი
დრო: 2016-08-12 13:22:52

მიწის ფართობი:  18 650 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 38.03.44.018 

შეფასებულია: 93 300 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58/ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58,/ყოფილი ძაფსაღები ფაბრიკის აბანო/ ქალაქი ხონი, ქუჩა ჭანტურია, N 58 /ყოფილი ძაფსაღებავის ფაბრიკის სამედიცინო პუნქტი
დრო: 2016-08-12 12:44:00

მიწის ფართობი: 28740.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N01/2 - 2223.83 კვ.მ; N02/1 - 1848.77 კვ.მ; N03 - წყლის ავზი განაშენიანების ფართი 415.09 კვ.მ; N 04/1 - 287.20 კვ.მ; N05 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 224.61 კვ.მ; N06/2 - 238.32 კვ.მ; N07 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 142.66 კვ.მ; N08/1 - 86.69 კვ.მ; N09/1 - 70.60 კვ.მ; N10 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 80.68 კვ.მ; N11/1 - 57.94 კვ.მ; N12 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი - 49.73 კვ.მ; N13/1 - 11.27 კვ.მ; N14 - საკვამლე მილი განაშენიანების ფართი 27.08 კვ.მ; N15/1 - 9.78 კვ.მ; N16 - ჭა განაშენიანების ფართი 8.20 კვ.მ; N17/1 - 5.39 კვ.მ; N18 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 7.86 კვ.მ; N19 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 5.88 კვ.მ; N20 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 3.73 კვ.მ; N21 - ნანგრევი განაშენიანების ფართი 3.05 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  37.07.38.574

შეფასებულია: 652 500 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ამბროლაურის რაიონი, სოფელი კვაცხუთი
დრო: 2016-08-12 12:09:02

მიწის ფართობი: 14 216 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 - 1159,11 კვ.მ. N2 - 128,65 კვ.მ. N3 - 14,17 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  86.19.28.081 

შეფასებულია:  131 608 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

 

ბაღდათის რაიონი, რუსთაველის 44
დრო: 2016-08-12 12:06:15

მიწის ფართობი: 494,00 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობის ფართობი: 267.50 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  30.11.32.012

შეფასებულია:  18 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

თერჯოლა, მდინარე ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია
დრო: 2016-08-12 12:01:14

მიწის ფართობი: 60 012 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  33.09.43.169

შეფასებულია:  300 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 

ბაღდათი, სოფელი დიმი
დრო: 2016-08-12 11:59:30

მიწის ფართობი: 3014  კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1 -  1064.37 კვ.მ. N2 - 185.19 კვ.მ. N3 - განაშენიანების ფართი: 45.89 კვ.მ.(ნანგრევი); N4 - 31.46 კვ.მ. N5 - 19.68 კვ.მ. N6 - 13.11 კვ.მ. N7 - განაშენიანების ფართი: 4.24 კვ.მ. (ნანგრევი).

საკადასტრო კოდი: 30.07.39.018

შეფასებულია: 173 000 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა 170-ის მიმდებარედ
დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 15 988 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N4, N5

საკადასტრო კოდი: 03.06.21.318

შეფასებულია:  1 130 900 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

მიმდინარეობს მონაცემების განახლება

ხონის მუნიციპალიტეტი, აბაშიძის ქუჩა
დრო: 2016-08-12 11:08:00

მიწის ფართობი: 9835 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: N1- 1029.71 კვ.მ. N2 - გაშენიანების ფართი - 721.54 კვ.მ. (ნანგრევი); N3 - 642.58 კვ.მ. N4 - 466.4 კვ.მ. N5 - განაშენიანების ფართი - 308.29 კვ.მ. N6 - 286.8 კვ.მ. N7 - განაშენიანების ფართი - 16.49 კვ.მ (ნანგრევი); N8 - 94.43 კვ.მ. N9 - 94.36 კვ.მ N10 - 33.34 კვ.მ N11 - განაშენიანების ფართი - 15.17 კვ.მ. (ნანგრევი); N12 - 5.55 კვ.მ. N13 - 7.84 კვ.მ. N14 - 9.94 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 37.07.39.001

შეფასებულია: 196 700 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG