შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გომი
დრო: 2016-08-11 17:45:15

მიწის ფართობი:   2754 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 240,7 კვ.მ. N2 - 41,69 კვ.მ. N3 - 31,9 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:   69.02.62.195

შეფასებულია:  5508 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ხაშური
დრო: 2016-08-11 17:43:27

1. მიწის ფართობი:   4975 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:   69.08.68.163

შეფასებულია:  34 825 ლარად

2.მიწის ფართობი:  1544 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 69.08.68.166   

შეფასებულია: 10 808  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

 

კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხი
დრო: 2016-08-11 17:41:23

მიწის ფართობი:  28 155  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.12.43.035  

შეფასებულია: 106 228 ლარად

იგი ნაწილობრივ, კერძოდ 12800 კვ.მ ფარგლებში - მოიცავს სახელმწიფო ბალანსზე რიცხული მეტეხის სააგურე თიხის საბადოს კონტურს, რომლის საორიენტაციო მარაგები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მონაცემებით შეადგენს: სააგურე თიხა: მოცულობა – 70400 მ3 (აქედან A კატეგორიის მარაგები -  35200 მ3,  C1 კატეგორიის–35200მ3), ხოლო წიაღით სარგებლობის მოსაკრებელი 1 მ3-ზე შეესაბამება – 0,35 ლარს.  

მყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს ზემოხსენებული სასარგებლო წიაღისეულის ღირებულების საკომპენსაციო თანხის (24640 ლარი) გადახდა ქონების გადაცემიდან არაუმეტეს 1 (ერთი) თვის ვადაში თვითმმართველი ერთეულის მიერ წარმოდგენილ საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზე, შემდეგ სახაზინო კოდზე 300443028;

საპრივატიზებო ობიექტი მდებარეობს მდინარე მტკვრის სიახლოვეს, შესაბამისად, 50 მეტრის მანძილზე მყიდველის  მიერ გასათვალისწინებელია  ”წყლის შესახებ” საქართველოს კანონი  და ”წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №440 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნები და აკრძალვები.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შინდისი
დრო: 2016-08-11 17:38:53

მიწის ფართობი:  21645  კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  66.42.14.001

შეფასებულია: 331 019  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

გორის რაიონი, სოფელი კარალეთი
დრო: 2016-08-11 17:36:49

მიწის ფართობი:   4517 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები:  N1 - 199.49 კვ.მ. N2 - 66.1 კვ.მ.  

საკადასტრო კოდი:  66.46.20.638

შეფასებულია:  31 214 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

კასპის რაიონი, სოფელი კავთისხევი
დრო: 2016-08-11 17:34:09

N1

მიწის ფართობი:  75058.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  67.08.32.228

შეფასებულია: 225 174 ლარად

N2

მიწის ფართობი:  16994.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 67.08.40.282 

შეფასებულია:   59479 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

ქარელი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N117
დრო: 2016-08-11 17:30:12

მიწის ფართობი: 10855 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1-დან N6-ის ჩათვლით

კომუნიკაციები: მისაყვანია ადგილზე

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.291

შეფასებულია: 43 355 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

ქ. ქარელი
დრო: 2016-08-11 17:06:41

მიწის ფართობი: 28910 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.10.48.269

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 86 730 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 


 

ქარელი, სოფ. ახალსოფელი
დრო: 2016-08-11 17:03:36

მიწის ფართობი: 12969 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 68.07.44.275

შენიშვნა: ცარიელი მიწის ნაკვეთი

შეფასებულია: 32 423 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

კასპი, სოფ. სამთავისი
დრო: 2016-08-11 16:59:02

მიწის ფართობი: 12329 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: შენობა-ნაგებობა N1-48 კვ,მ; შენობა-ნაგებობა N2 - 32კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N3 - 471 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N4 - 13 კვ.მ; შენობა-ნაგებობა N5- 36კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.03.37.161

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: ყოფილი საქმიანი ეზო

შეფასებულია: 154 955 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ქ. კასპი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N2
დრო: 2016-08-11 16:56:22

მიწის ფართობი: 5006 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია,  წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 67.01.54.236

შეფასებულია: 50 060  ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

გორი, სოფ. ქვემო ხვითი
დრო: 2016-08-11 16:50:37

მიწის ფართობი: 17964 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 66.42.01.062

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე:  ყოფილი შპს ,,სალთვისი 2"-ის ქონება

შეფასებულია: 72 947 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.  

 

ონლაინ კონსულტაცია
ENG