შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
შესაბამისი განაცხადისა და საბანკო გარანტიის წარმოდგენამდე მეწარმე სუბიექტმა სასურველია ვებ-გვერდზე გადაამოწმოს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება.

ქ. ახალციხე, აღმაშენებელის ქ. მიმდებარედ
დრო: 2017-04-25 17:04:00

მიწის ფართობი: 16625 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობების ფართობი: ობიექტი N1 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 87 კვ.მ; N2 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 28 კვ.მ; N3 შენობა-ნაგებობა (ნანგრევი) განაშენიანება 22 კვ.მ.

კომუნიკაციები: ელექტროენერგია, წყალი და გაზი - მიმდებარედ

საკადასტრო კოდი: 62.09.52.135

დეტალური ინფორმაცია შენობა-ნაგებობაზე: მდებარეობს საერთაშორისო გზის და რკინიგზის შუალედში. სატყეო მეურნეობის საქმიანი ეზო.

შეფასებულია: 133 000 ლარად

გადაეცა: შპს „ბიო ფ.ჯ“-ის

ახალციხე, ადიგენის ქუჩა N2
დრო: 2017-03-31 16:22:04

მიწის ფართობი:  34494.00კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  62.09.52.395

შეფასებულია:  269 580 ლარად

გადაეცა: შპს „დემეტრე და კომპანიას”

ახალციხის რაიონი, სოფელი მუსხი
დრო: 2016-08-16 16:39:33

მიწის ფართობი: 1386 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 62.11.54.017

შეფასებულია: 16 980 ლარად

გადაეცა: შპს "ფრეკოს"; საკვები პროდუქტების მწარმოებელი საწარმო.

ონლაინ კონსულტაცია
ENG