თბილისი, ჭიჭინაძის ქ. N2

დრო: 2017-07-03 11:07:00

მიწის ფართობი: 6704.00  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 01.19.23.021.073

შეფასებულია: 328 496 ლარად

„მიწის ნაკვეთი მდებარეობს აეროპორტისათვის განკუთვნილი შიდა ჰორიზონტალური შემზღუდველი ზედაპირის გავრცელების სივრცეში. იმ შემთხვევაში თუ სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების პროექტით გათვალისწინებული აბსოლიტური სიმაღლე (საშუალო ზღვის დონიდან) იქნება 524 (539 მეტრი Z ელიფსოიდის გათვალისწინებთ) მეტრზე მეტი, მიწის ნაკვეთის მომავალი მესაკუთრე საქართველოს საჰაერო კოდექსის შესაბამისად, ვალდებული იქნება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ექსპლუატანტთან შეათანხმოს სამშენებლოდ დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების დასაშვები სიმაღლეები.“

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG