წალკის რაიონი, დაბა თრიალეთი

დრო: 2016-08-11 16:03:44

მიწის ფართობი:  7999 კვ.მ.

სააკადასტრო კოდი: 85.12.21.027

შეფასებულია: 54 278,75 ლარად

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG