ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აწყური

დრო: 2016-08-11 18:08:00

მიწის ფართობი: 7980 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 - 1808 კვ.მ. N2 - 322 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი:  62.04.55.206

შეფასებულია: 136 200 ლარად

* უძრავ ქონებაზე განსათავსებელი ინფრასტრუქტურის განთავსებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ”წყლის შესახებ” საქართველოს კანონისა და ”წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №440 დადგენილებით დადგენილი აკრძალვები და მოთხოვნები.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG