ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარე სავარგულები

დრო: 2019-02-18 00:02:00

მიწის ფართობი: 15505.00 კვ.მ.

საკადასტრო კოდი: 26.36.01.019

შეფასებულია: 92480 ლარად

შენიშვნა: 

მომავალი მესაკუთრის მიერ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე საქმიანობის პროცესში, დაცული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების, ტექნიკური რეგულაციების, აგრეთვე სხვა ნორმატიული დოკუმენტაციების, სახანძრო უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური წესების მოთხოვნები. მიწის ნაკვეთზე ნებისმიერი მშენებლობა, მესაკუთრის მიერ წინასწარ უნდა იყოს განხილული სს „საქართველოს რკინიგზა“-ში.

მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია გამავალი წყლის საწრეტი არხები (დამშრობი არხები). აღნიშნულიდან გამომდინარე მესაკუთრის მიერ გათვალისწინებული უნდა იყოს გასხვისების ზოლების დაცულობა, საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის „სამელიორაციო სისტემების ნაგებობებისათვის მიწის ზოლებისა და ნაკვეთების მიჩენა-გასხვისების სამშენებლო ნორმების დამტკიცების შესახებ“ 30.06.2003 წლის #19 ბრძანების შესაბამისად. ასევე დაცული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წ. #409 და #440 დადგენილებით გათვალისწინებული შეზღუდვები.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG