წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღლაკი

დრო: 2016-08-12 14:08:00

მიწის ფართობი:  52 632  კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართი - 123 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 29.10.31.127 

შეფასებულია:  273 300 ლარად

მიწის ნაკვეთის ნაწილი მდბარეობს ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) ბალანსზე რიცხული 220 კვ სეგხ „სენაკი-1,2-„-ს (ს/კ 44.00.019; 44.00.020) N9-N11 ანძების შუალედში სადენების ქვეშ და ხაზის დაცვის ზონაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 სლის 24 დეკემბრია N366 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მოთხოვნები.

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით.

მიმდინარეობს მონაცემების განახლება
ონლაინ კონსულტაცია
ENG