გარდაბანი, სოფელი ნორიო

დრო: 2019-06-03 16:06:00

მიწის ფართობი: 12600.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: N1

საკადასტრო კოდი: 81.09.30.251

შეფასებულია: 101 304 ლარად

შენიშვნა: „საპრივატიზებო მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი #81.09.30.251) განთავსებულია დასარეგისტრირებელი ელექტრო გადამცემი ხაზები, რომელთა მიმართებაში უძრავი ქონების მყიდველი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილებით განსაზღვრული დაცვის ზონები.“
ონლაინ კონსულტაცია
ENG