ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ყულევი

დრო: 2019-09-24 00:09:00

მიწის ფართობი: 21 761 კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.310

შეფასებულია:  152 300 ლარად

 

მიწის ფართობი: 59 747 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 -  (დანგრეული) 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.312

შეფასებულია:  418 200 ლარად

 

მიწის ფართობი: 54 434 კვ.მ. 

შენობა-ნაგებობები: N1 

საკადასტრო კოდი:  45.15.21.314

შეფასებულია:  381 000 ლარად

 

შენიშვნა: „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეათანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება.„საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №440 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“, მე-3 და მე-4 მუხლების მიხედვით დადგენილი აკრძალვები და მოთხოვნები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული წყალდაცვით ზოლში მოხვედრილ მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას.“

 

 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG