თიანეთი, სოფელი ხევსურეთსოფელი

დრო: 2016-08-15 17:08:00

მიწის ფართობი: 18551.00 კვ.მ.

შენობა-ნაგებობები: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 (დანგრეული), #9 (აუზი)

საკადასტრო კოდი: 73.09.24.158

შეფასებულია: 141 240 ლარად

 „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გზისპირა ზონაში (გზის მეტრიდან 100 მეტრი ორივე მხარეს) გზების მფლობელთან შეთანხმების გარეშე აკრძალულია ნებისმიერი სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოება"

შენიშვნა: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას მისი საფასური, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია განისაზღვროს ხელახლა საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. 
ონლაინ კონსულტაცია
ENG