ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა მიზნად ისახავს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას, საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენებას, ქართული ჩაის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას და რეგიონში მოსახლეობის დასაქმებას. დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ ბმულზე: http://rda.gov.ge/projects/read/project_scope/12:parent

პროგრამის ფარგლებში იჯარის უფლებით გაიცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცია აუქციონის გარეშე საქართველოს მთავრობის თანხმობით.
პირობები:
- იჯარის ვადა - 25 წელი;
- იჯარის წლიური ღირებულება–1 ჰა-ზე 50 ლარი;
- იჯარის ღირებულების გადახედვა შესაძლებელია განხორციელდეს იჯარისხ ელშეკრულების გაფორმებიდან მეთხუთმეტე წელს და შემდგომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ; 

საბანკო გარანტია - გარდა კოოპერატივისა 
საბანკო გარანტია - კოოპერატივისთვის

ENG