ეკატერინე სისაური

 სააგენტოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი

1981 წლის 10 დეკემბერი

განათლება

2006 - 2008 - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, საქართველო,სახელმწიფო მმართველობა, საჯარო მმართველობა
მაგისტრი;
1999 - 2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,სამართალმცოდნე, იურიდიული ფაკულტეტი
მაგისტრი;

გამოცდილება

2015 წლის მარტიდან სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე;

2013 - 2014  - თავმჯდომარის პირველი მოადგილე,  სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

2012 - 2013 - თბილისის ფილიალის მენეჯერის მოადგილე, სსიპ იუსტიციის სახლი;

2008 - 2012 - უფროსი (მთავარი თანაშემწე), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, უფროსის ადმინისტრაცია;

2007 - 2008 - უფროსის მოადგილე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, იურიდიული განყოფილება;

2007 - სექტორის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის  განყოფილების, საკუთრების უფლების გადაცემისა და სარგებლობის უფლების რეგისტრაციის სექტორი;

2007 წელი - სამგორი-ნაძალადევის სექტორის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, რეგისტრაციის სამსახური;

2006 - 2007 - უფროსი (სახელმწიფო რეგისტრატორი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, სამგორი-ნაძალადევის სექტორი;

2006 - კოორდინატორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგიტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური;

2005 - 2006 - კოორდინატორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის აპარატი;

2004 - 2005 წელი - იურისტი (უფროსი სპეციალისტი), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამსახური;

ტრენინგები და სერტიფიკატები

2011 ნოემბერი - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგი;
2007 ივნისი - პარტნიორები და საქართველო, ტრენინგი ეფექტური მომსახურება;
2004 აგვისტო - იუსტიციის საბჭო, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი;
2004 აგვისტო - იუსტიციის საბჭო, პროკურატურის თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი;

ოჯახური მდგომარეობა

დაქორწინებული, 3 შვილი

                                მირიან ჩაჩავა

                                         პირველი მოადგილე

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,  09.2002 - 05.2004 ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,  09.1999 - 05.2002 სამართალმცოდნე,  ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობისგანყოფილება დიპლომირებული სპეციალისტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,  09.1997 - 05.2001 ეკონომისტ–ფინანსისტი, ეკონომიკის ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, 09.2012 - - დღემდე , 2100  ლ, (7 თვე - 0 წელი და 7 თვე) 

მოვალეობები:          სახელმწიფო ქონების შესახებ წინადადებების მომზადება 

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,  საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 08.2010 - 09.2012 (25  თვე - 2 წელი და 1 თვე)

მოვალეობები:           სახელმწიფო ქონების შესახებ წინადადებების მომზადება. ანგარიშვალდებული დეპარტამენტის უფროსისა და კურატორი მინისტრის მოადგილის წინაშე.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა

 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 12.2007 - 10.2009 (22  თვე - 1 წელი და 10 თვე)

მოვალეობები:          ქონების მართვის სამართველოს კორდინაცია

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 

მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 12.2006 - 12.2007 (12  თვე - 1 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები:          წინადადებების მომზადება სახელმწიფო ქონების შესახებ

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 

უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 03.2006 - 12.2006 (9 თვე - 0 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები:          წინადადებების მომზადება სახელმწიფო ქონების შესახებ.

 

ქონების სარგებლობაში  გადაცემის, სახელმწიფო ქონების თვითმმართველი ერთეულისათვის გადაცემის, ქონების აღრიცხვის სხვა დებულებით გათვალისწინებული ფუნქციების შესახებ წინადადებების მომზადება.

წამოსვლის მიზეზი: გადასვლა

 

კვლევითი ცენტრის კორდინატორი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია,  01.2005 - 03.2006, 250  ლ, (14  თვე - 1 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები:          კვლევით ცენტრში ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის კვლევა

წამოსვლის მიზეზი: გადასვლა სხვა სამსახურში

 

მოწვეული სპეციალისტი, ეკონომიკის სამინისტრო, 05.2004 - 11.2004, 130  ლ, (6 თვე - 0 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები:          საინვესტიციო და საინოვეციო პოლიტიკის შესახებ წინადადებების მომზადება

წამოსვლის მიზეზი: ხელშეკრულების შეწყვეტა

 

მთავარი სპეციალისტი, საქართელოს  ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო, 08.2001 - 05.2004, 41 ლ, (33  თვე - 2 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები:           ფისკალური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის საკითხებზე წინადადებების მომზადება

წამოსვლის მიზეზი: გადასვლა სხვა სამსახურში

 

                               ირაკლი შენგელია

                                        მოადგილე

 განათლება

 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საქართველო,  09.2006 - 09.2010 სამართალმცოდნე,  სამართლის დოქტორი

   თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საქართველო,  09.2001 - 06.2006 იურისტი, სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული

 

სამუშაო გამოცდილება

 • დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მობილური ჯგუფი (დეპარტამენტი), 10.2012 - 

მოვალეობები:           სახელმწიფო ქონების დაცვისა და მოვლა-პატრონობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, სახელმწიფო ქონებაზე საკუთრების უფლების ხელყოფის ან სხვაგვარად ხელშეშლისას, შესაბამისი ორგანოების მიერ საკუთრების უფლების ხელყოფის აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და ფაქტობრივად გამოთავისუფლებული ფართების ჩაბარება, სააგენტოს მონიტორინგს დაქვემდებარებული ხელშეკრულებების კონტრაჰენტების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების შესწავლა/შეფასება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

 • მრჩეველი,  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, 09.2012 - 10.2012

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 • თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ საწარმოთა მართვის სააგენტო, 07.2012 - 09.2012 

მოვალეობები:  სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების მართვა, რეორგანიზაცია,  ლიკვიდაცია, გადაცემა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 • სამმართველოს უფროსი, საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტის ტერიტორიულ ორგანოებთან  ურთიერთობის სამმართველო,  08.2011 - 07.2012 

მოვალეობები: სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობა და კოორდინაცია.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 

 • სამმართველოს უფროსი, სსიპ საწარმოთა მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის სამმართველო,  10.2010 - 07.2011 

მოვალეობები: სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის პროცესის წარმართვა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა.

 

 • სამმართველოს უფროსი, სსიპ საწარმოთა მართვის სააგენტოს დარგობრივი ეკონომიკის სამმართველო,  08.2010 - 10.2010

მოვალეობები:          სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების მართვა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 
 • სამსახურის უფროსი, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გირავნობის, საჯაროსამართლებრივი  შეზღუდვის და საგადასახადო  გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის სამსახური, 01.2010 - 08.2010

მოვალეობები:  საქართველოს  მასშტაბით ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის და მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ  ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობის რეგისტრაცია, ბაზების სრულყოფა, ინფორმაციის გაცემა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 
 • ასისტენტი, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, 03.2009 - 01.2010 

მოვალეობები:  ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაცია, ცნობის მომზადება, ინფორმაციის გაცემა, საქართველოს  მასშტაბით ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის და მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობის რეესტრეების ერთიანი ბაზის შექმნა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 • განყოფილების უფროსი, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო  გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება, 05.2008  - 03.2009 (10  თვე - 0 წელი და 10 თვე)

მოვალეობები: ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაცია, ცნობის მომზადება, ინფორმაციის გაცემა.

წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 • შტატგარეშე მოსამსახურე, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო  გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება, 11.2007  - 04.2008 (5 თვე - 0 წელი და 5 თვე)

  მოვალეობები: ყადაღის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაცია, ცნობის მომზადება, ინფორმაციის გაცემა.

  წამოსვლის მიზეზი: სხვა თანამდებობაზე გადასვლა

 

 

 

                               თინათინ ჩაჩანიძე

                                       მოადგილე

 განათლება

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საქართველო,  12.2006 - 10.2009 იურისტი, სამართლის დოქტორი

 

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საქართველო,  09.2001 - 06.2006 იურისტი, სამართლის დიპლომირებული სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება

 • იურიდიული დეპ-ის უფროსი, სსიპ ,, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, 09.2014 - 11.2017

მოვალეობები: იურიდიული დეპ-ის საქმიანობაში შემავალი ყველა საკითხის კოორდინაცია

 

 • ასოცირებული პროფესორი, აღმოსავლეთ  ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, 03.2013 - 07.2015

მოვალეობები: კერძო სამართლის მიმართულებით სალექციო საათების ჩატარება

 

 • იურიდიული დეპარტამენტი,  სამართლებრივი  უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, სსიპ , , სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო", 09.2012 - 09.2014,

მოვალეობები: სააგენტოში მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივი  ექსპერტიზა, სააგენტოს სამართლებრივი  უზრუნველყოფის პროცესის კოორდინაცია.

წამოსვლის მიზეზი: დაწინაურება იმავე დეპარტამენტის უფროსად

 
 • სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 10.2011 - 09.2012,

მოვალეობები: სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროვესში დადებული ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი

წამოსვლის მიზეზი: რეორგანიზაცია

 
 • პრივატიზების დეპარტემენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 07.2011 - 10.2011, 960  ლ, (3 თვე - 0 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: სახელმწიფო ქონების პრივატიზების  მიზნით ხელშეკრულებების გაფორმება

წამოსვლის მიზეზი: დაწინაურება

 • მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 01.2011 - - დღემდე 

მოვალეობები:კერძო სამართლის მიმართულებით სალექციო საათების ჩატარება

 

 • იურიდიული დეპარტამენტის  მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 11.2010 - 07.2011, 

მოვალეობები: სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის სამმართველოში მთავარი სპეციალისტი მონიტორინგზე არსებული ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლი

წამოსვლის მიზეზი: პოზიციის ცვლილება იმავე სამინისტროში

 
 • ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, 09.2010 - - დღემდე 

მოვალეობები: სალექციო საათების ჩატარება, მაგისტრანტთა საკვალიფიკაციო  ნაშრომის ხელმძღვანელობა

 

 • სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, 10.2009 - 11.2010,

მოვალეობები: სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტში მონიტორინგზე არსებული ხელშეკრულებების მონიტორინგი

წამოსვლის მიზეზი: რეორგანიზაცია

 • ასისტენტ-პროფესორი, სსიპ ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 09.2009 - 12.2010,

მოვალეობები:კერძო სამართლის მიმართულებით სალექციო საათების (სემინარი) ჩატარება

წამოსვლის მიზეზი: უნივერსიტეტის რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის გზით

 

 • სპეციალისტი, სსიპ ,, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 05.2009 - 09.2009, 400  ლ, (4 თვე - 0 წელი და 4 თვე

მოვალეობებიმაგისტრანტთა და დოქტორანტთა კურატორი (სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება)

წამოსვლის მიზეზი: საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწყების გამო პირადი განცხადება

 
 • იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე,  სსიპ , , თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 11.2008 - 04.2009

მოვალეობები: უნივერსიტეტის სამართლებრივი  უზრუნველყოფა;  უნივერსიტეტის დოკუმენტების სამართლებრივი  ექსპერტიზა

წამოსვლის მიზეზი: პირადი განცხადება (სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის გაგრძელების გამო)

 
 • მოწვეული ასისტენტ-პროფესორი, სსიპ ,,თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 02.2007 - 06.2009, 220  ლ, (28  თვე - 2 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები:კერძო სამართლის მიმართულებით სალექციო საათების (სემინარი) ჩატარება

წამოსვლის მიზეზი: აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა

 • სპეციალისტი, სსიპ  , თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 09.2006 - 11.2008,

მოვალეობები: კერძო სამართლის მიმართულების საგანმანათლებლო  პროგრამების და სილაბუსების წარმოება;  აკადემიური საათობრივი დატვირთვის წარმოება; სტუდენტთა პირადი საქმეების წარმოება.

წამოსვლის მიზეზი: პირადი განცხადება დაწინაურების გამო