"100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს" კამპანიის ფარგლებში წარმოდგენილია ქვეყნის მასშტაბით არსებული საინვესტიციოდ მიმზიდველი უძრავი ქონების ნუსხა. საპრივატიზებო ობიექტები გარდა სხვადასხვა მახასიათებლებისა, მოიცავს განვითარების სავარაუდო შესაძლებლობას. გამარტივებული საპრივატიზებო პროცედურების მეშვეობით ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე  ელექტრონულ აუქციონში.    

მიმდინარე ელექტრონული აუქციონები                                                                        

 2021 წლის პირველი ეტაპის აუქციონების შედეგები 

2021 წლის მეორე ეტაპის აუქციონების შედეგები

2021 წლის მესამე ეტაპის აუქციონის შედეგები

2021 წლის მეოთხე ეტაპის აუქციონის შედეგები

2021 წლის მეხუთე ეტაპის აუქციონების შედეგები

2021 წლის მეექვსე ეტაპის აუქციონების შედეგები