სააგენტოს ფუნქცია-მოვალეობები:

 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის აუქციონის ფორმით პრივატიზება;
 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის აუქციონის ფორმით პრივატიზება (რომელიც არ არის სარგებლობაში გადაცემული ან/და სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული);
 3. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის (წილები, აქციები) აუქციონის ფორმით პრივატიზება; 
 4. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება;
 5. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება;
 6. საწარმოების ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემა, ჩამოწერა, მიყიდვა, გირაოთი, იპოთეკით და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ფორმებით დატვირთვა;
 7. წილებისა და აქციების, აუქციონის ფორმით მართვის უფლებით გადაცემა;
 8. მართვის უფლებით გადაცემული, წილებისა და აქციების მმართველი პირის მიერ, მის მართვაში არსებული საწარმოს კაპიტალში სახელმწიფო ქონების, მათ შორის, აქციებისა და წილების, ასევე ფულადი შენატანის (შენატანების) განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემა;
 9. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის (რომელიც არ არის სარგებლობაში გადაცემული ან/და სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული) პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება;
 10. სახელმწიფო ქონების ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრებაში გადაცემა, სახელმწიფო ქონების ტოლფასი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ; 
 11. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა;
 12. სახელმწიფო ქონების იპოთეკით ან/და გირავნობით ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ფორმით დატვირთვის თაობაზე თანხმობის გაცემა;
 13. ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლება;
 14. დაინტერესებული პირების მიმართვის საფუძველზე, სახელმწიფოს, როგორც თანამესაკუთრის, მიერ თანხმობის გაცემა;
 15. სახელმწიფო ორგანოს მიერ გასხვისებული მიწის არსებითი შემადგენელი ნაწილისთვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის განსაზღვრა;
 16. შენობა-ნაგებობაზე ჩასატარებელი სადემონტაჟო სამუშაოების შედეგად მისაღები მეორადი სამშენებლო მასალების ელექტრონული აუქციონის (პირობებიანი) ფორმით პრივატიზება;
 17. ფართის ცვლილების გარეშე უძრავი ქონების კონფიგურაციის ცვლილებაზე თანხმობა;
 18. სახელმწიფო ორგანოს მიერ გასხვისებული ფართის ცვლილებაზე თანხმობა;
 19. პირობებით გასხვისებული მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა/გაერთიანება;
 20. სახელმწიფოსა და ფიზიკური ან იურიდიული პირ(ებ)ის თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გამიჯვნაზე თანხმობა;
 21. აწარმოე საქართველოში;
 22. ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციის პროგრამა; 
 23. ტყის ფონდის კორექტირება და შეძენა; 
 24. აუქციონის ინიცირების უზრუნველყოფა;  
 25. აუქციონში მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 
 26. აუქციონის ბეს დაბრუნება; 
 27. ერთი ლარის გადახდის დადასტურება; 
 28. სახელმწიფო და კერძო საკუთრების გადაფარვა
 29. მოძრავი ქონებით სარგებლობა; 

 

 

NASP27.