სახელმწიფო საწარმოთა მართვა

სააგენტოს უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო ქონებისა და სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების გონივრული მართვა და განკარგვა იმგვარად, რომ ხელი შეუწყოს  ქვეყნის ინფრასტრუქტურისა და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას საქართველოში.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სამოქმედო სტრატეგიის ფარგლებში აქტიურად მუშაობს სახელმწიფოს მართვაში არსებული იმ საწარმოების რაოდენობის ოპტიმიზაცია-მინიმიზაციაზე, რომლებიც დღეის მდგომარეობით არ ფუნქციონირებენ, არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას და იმყოფებიან მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში. აღნიშნული გულისხმობს უმოქმედო და მძიმე ფინანსური მდგომარეობის მქონე საწარმოების შერწყმის, ლიკვიდაციის, გაკოტრებისა და წილის პრივატიზების პროცესებს.

სახელმწიფო საწარმოები 75     

სახელმწიფოს კუთვნილ აქციათა პაკეტებისა და წილების მართვა

 

საწარმოთა დაჯგუფება

 

მონაცემთა შეგროვების ფორმა

 

მონაცემთა შეგროვების ფორმის სახელმძღვანელო

 

 

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2017 წელი)

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2018 წელი)

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2019  წელი)

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2020 წელი)

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2021 წელი)

ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ (2022 წელი)