საჯარო ინფორმაცია ღიაა  და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე  პასუხისმგებელი პირი: სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს კორესპონდენციის მართვის სამსახურის უფროსი ლალი ჭელიძე.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული აქტები:

მთავრობის დადგენილება ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2023 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2022 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2021 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2020 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2019 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2018 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2017 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2016 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2015 წელი)

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2014 წელი)

საჯარო ინფორმაციის შესახებ წლიური ანგარიში (2013 წელი)

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2023 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა) 

2023 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2023 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2023 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2022 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2022 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2022 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2022 წლის  I  კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2021 წლის  IV  კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2021 წლის  III  კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2021 წლის  II  კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2021 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2020 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2020 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2020 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2020  წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2019 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2019 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2019 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2019 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2018 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2018 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2018 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2018 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2017 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2017 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2017 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2017 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2017 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2016 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2016 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2016 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2016 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2015 წლის  IV კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2015 წლის  III კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2015 წლის  II კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)

2015 წლის  I კვარტალი (დეტალური ჩაშლა)