სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ საქართველოს მასშტაბით ფლობს 5 სავაჭრო ობიექტს სახელწოდებით: ,კალათა“. 

სავაჭრო ობიექტების მეშვეობით ხორციელდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების რეალიზაცია/პრივატიზება. 

დღეისათვის სავაჭრო ობიექტები წარმოდგენილია შემდეგ მისამართებზე: 

ქ. თბილისი, პ. იაშვილის ქ. N4, რ. გაბაშვილის ქ. N71 (2 ობიექტი);

ქ. ახალციხე, 9 აპრილის ქ. N24;

ქ. სამტრედია, აღმაშენებლის მე-6 ჩიხი.