სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ I კვარტალში 46 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო ქონება განკარგა

დრო: 2023-04-24 16:04:00

ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის საპრივატიზებო გეგმა წარმატებით შეასრულა. საანგარიშგებო პერიოდში სააგენტომ უძრავი და მოძრავი ქონების განკარგვის შედეგად ჯამში 46 336 281 ლარის მობილიზება მოახდინა, საიდანაც უძრავი ქონების საპრივატიზებო გეგმით გათვალისწინებული 28 000 000 ლარის ნაცვლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 29 552 567 ლარის გადარიცხვა უზრუნველყო, შედეგად, პირველი კვარტლის გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. აღნიშნულ პერიოდში სააგენტომ 667 ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა.  

წარმოგიდგენთ 10 ყველაზე ძვირად გაყიდულ სახელმწიფო ქონებას:

 

მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო უძრავი ქონების პრივატიზების პარალელურად ახორციელებს სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების გაყიდვას აუქციონის წესით. ამ მიმართულებით ჯამში გამოცხადებული იყო 9147 აუქციონი, შედეგად გეგმით  გათვალისწინებული 1 875 000 ლარის ნაცვლად, სააგენტომ 2 965 647 ლარის ღირებულების მოძრავი ქონების რეალიზაცია მოახდინა.

სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის პროცესი გამჭვირვალე და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სააგენტო მომავალშიც აქტიურად შეთავაზებს დაინტერესებულ პირებს მათ საჭიროებებზე და მოთხოვნილებებზე მორგებულ სხვადასხვა სახელმწიფო აქტივს.